Súdny exekútor

 • Súdnym exekútor vykonáva vymáhanie pohľadávok v zmysle § 2 zákona NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, v znení neskorších predpisov ustanovuje na základe vykonateľných rozhodnutí súdov a iných orgánov, znejúcich na peňažné a nepeňažné plnenie. Súdny exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou (verejný činiteľ), ktorá je určená na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí. Exekútor vykonáva exekučnú činnosť nestranne a nezávisle. Pri výkone svojej činnosti je viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami podľa čl. 7 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky, zákonmi, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na ich vykonanie a rozhodnutím súdu vydanom v exekučnom konaní.

  Súdny exekútor koná z úradnej povinnosti, spravujúc sa zásadami zákonnosti, účelnosti a hospodárnosti exekučného konania. Vykonaním procesných úkonov bezodkladne zabezpečuje vymoženie judikovaného práva oprávneného.

  Súdny exekútor detailne preveruje všetky možné existujúce majetkové zložky povinného s cieľom určenia takého spôsobu vykonania exekúcie, ktorým sa čo najrýchlejšie uspokojí vymáhaný nárok oprávneného.


Spôsoby exekúcie

 • Exekúcie vykonáva všetkými zákonom dovolenými spôsobmi. Pri vykonaní exekúcie na peňažné plnenie:

  • zrážkami zo mzdy a z iných príjmov
  • prikázaním pohľadávky (z účtu v banke, prikázaním iných peňažných pohľadávok, postihnutím iných majetkových práv),
  • predajom hnuteľných vecí,
  • predajom cenných papierov,
  • predajom nehnuteľnosti,
  • predajom podniku.
 • Pri vykonaní exekúcie na nepeňažné plnenie:

  • vyprataním (nehnuteľnosti alebo jej časti, vyprataním bytu),
  • odobratím alebo zničením veci na náklady povinného,
  • rozdelením spoločnej veci,
  • uskutočnením prác a výkonov, a to v závislosti od majetkových pomerov povinného a od jeho subjektivity (fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ, právnická osoba)